Stowarzyszenie Przyjaci? Wsi Bukwa?d


Bukwa?d 59
11-001 Dywity

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

NIP: 7393773084
KRS: 0000344751
REGON: 280469501

Prezes - Bogumi?a Brewka

Zast?pca prezesa - Helena Ej?wi?o-Ostrowska

Cz?onek Zarz?du - Pawe? Borkowski

Skarbik - Katarzyna Sulej

Sekretarz - Helena Tomaszewska

 

ROZDZIA? I

POSTANOWIENIA OGLNE

1

Stowarzyszenie Przyjaci? wsi Bukwa?d zwane dalej stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem osb fizycznych dzia?aj?cych na rzecz rozwoju obszarw wiejskich.

2

Siedziba stowarzyszenia znajduje si? w miejscowo?ci Bukwa?d gm. Dywity .

Adres: Bukwa?d 59

11-001 Dywity

3

Terenem dzia?ania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib? w?adz naczelnych jest wie? Bukwa?d.

4

Stowarzyszenie posiada osobowo?? prawn?.ROZDZIA? II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

5

Celem stowarzyszenia jest dzia?anie na rzecz wszechstronnego rozwoju wsi oraz organizowanie, integrowanie wsplnot obywatelskich, a tak?e realizowanie inicjatyw spo?ecznych s?u??cych dobru mieszka?cw wsi Bukwa?d.

Cel ten zamierzamy osi?gn?? przez:

 1. Krzewienie w?rd mieszka?cw Bukwa?d i ludzi zwi?zanych z t? miejscowo?ci? troski o jej sprawy wsp?czesne i przysz?y rozwj
 2. Wsp?dzia?anie z samorz?dem i organami administracji pa?stwowej oraz wspieranie ich dzia?a? poprzez:

Więcej…

 

SPRAWOZDANIE ZARZ?DU ZA ROK 2010

Dzia?aj?c jako Zarz?d Stowarzyszenia Przyjaci? wsi Bukwa?d z siedzib? w Bukwa?dzie (KRS 0000344751), sk?adam sprawozdanie nast?puj?cej tre?ci:

 1. W roku 2010 stowarzyszenie nie prowadzi?o dzia?alno?ci gospodarczej.
 2. W roku 2010 stowarzyszenie rozpocz??o dzia?alno?? w nast?puj?cym zakresie:

 • organizacja kuligu integracyjnego dla mieszka?cw
 • organizacja podchodw dla m?odzie?y, ktre na celu mia?y przybli?y? m?odym ludziom walory naszej miejscowo?ci
 • zorganizowanie Sobtki Bukwa?dzkiej o zasi?gu gminnym w celu przybli?enia wszystkim warmi?skich tradycji
 • realizacja projektu Bezpieczne Popo?udnia Budowa placu zabaw
 • warsztaty ?wi?teczne dla mieszka?cw wsi
 • pomoc przy organizacji i realizacji Dnia Ziemi w Bukwa?dzie
 • pomoc przy organizacji i realizacji Kulinariw w Bukwa?dzie
 • uczestnictwo w szkoleniach dla organizacji pozarz?dowych

Bukwa?d 30.03.2011r.

 
Sondy
Czy Stowarzyszenie pomaga rozwojowi wsi?
 
Go?cimy
Naszą witrynę przegląda teraz 451 gości