ROZDZIA? I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie Przyjació? wsi Bukwa?d zwane dalej „stowarzyszeniem „ jest stowarzyszeniem osób fizycznych dzia?aj?cych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

§2

Siedziba stowarzyszenia znajduje si? w miejscowo?ci Bukwa?d gm. Dywity .

Adres: Bukwa?d 59

11-001  Dywity

§3

Terenem dzia?ania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib? w?adz naczelnych jest wie? Bukwa?d.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowo?? prawn?.ROZDZIA? II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§5

Celem stowarzyszenia jest dzia?anie na rzecz wszechstronnego rozwoju wsi oraz organizowanie, integrowanie wspólnot obywatelskich, a tak?e realizowanie inicjatyw spo?ecznych s?u??cych dobru mieszka?ców wsi Bukwa?d.

Cel ten zamierzamy osi?gn?? przez:

 1. Krzewienie w?ród mieszka?ców Bukwa?d i ludzi zwi?zanych z t? miejscowo?ci? troski o jej sprawy wspó?czesne i przysz?y rozwój
 2. Wspó?dzia?anie z samorz?dem i organami administracji pa?stwowej oraz wspieranie ich dzia?a? poprzez:

  a) opracowywanie koncepcji rozwoju wsi,
  b) dzia?anie na rzecz placówek pracuj?cych w Bukwa?dzie: szko?y podstawowej, przedszkola, i innych,
  c) inicjowanie przedsi?wzi?? lokalnych na rzecz odbudowy i rozwoju wsi,
  d) podejmowanie dzia?a? s?u??cych ochronie ?rodowiska naturalnego,
  e) organizowanie szkole?, imprez kulturalnych, rozrywkowych i okoliczno?ciowych.
 3. Wzbogacanie osobowo?ci i integracja mieszka?ców i sympatyków wsi Bukwa?d.
 4. Dzia?ania na rzecz zwi?kszenia szans ?yciowych mieszka?ców wsi, zw?aszcza m?odych ludzi.
 5. Promocja aktywnego trybu ?ycia, sportu, turystyki.
 6. Kszta?towanie postaw odpowiedzialno?ci za wspólne przedsi?wzi?cia.
 7. Kreowanie i rozwój produktów regionalnych.
 8. Dzia?anie na rzecz promocji wsi Bukwa?d i okolic.
 9. Utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami o podobnych celach.
 10. Aktywizacja d?ugotrwale bezrobotnych, niewydolnych ?yciowo, samotnych, podesz?ym wieku i ubogich rodzin.
 11. Dzia?anie przeciw bezrobociu i wykluczeniu spo?ecznemu.
 12. Promocja dziedzictwa kulturowego.
 13. Ochrona i podkre?lenie walorów przyrodniczych wsi.

 

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez:

 1. wspó?prac? z organizacjami maj?cymi podobne cele,
 2. organizacj? spotka?, imprez sportowych i kulturalnych,
 3. prowadzenie dzia?alno?ci szkoleniowej, edukacyjnej, informacyjnej, kulturalnej na rzecz swoich cz?onków oraz lokalnych spo?eczno?ci,
 4. wspieranie inicjatyw lokalnych.

 


ROZDZIA? III
CZ?ONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWI?ZKI

 

§7


Cz?onkiem Stowarzyszenia mo?e by? ka?dy, komu le?y na sercu dobro wsi Bukwa?d, zarówno osoba fizyczna jak i prawna, je?eli uznaje cele Stowarzyszenia i przyjmuje obowi?zek udzia?u w ich realizacji.

§8

Cz?onkostwo Stowarzyszenia dzieli si? na:

 1. Zwyczajne
 2. Wspieraj?ce
 3. Honorowe.

§9

 1. Cz?onkiem zwyczajnym mo?e by? obywatel Polski posiadaj?cy zdolno?? do czynno?ci prawnych i niepozbawiony praw publicznych oraz cudzoziemiec bez wzgl?du na miejsce zamieszkania.
 2. Cz?onkiem wspieraj?cym mo?e by? osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje ch?? wspomagania w formie pieni??nej lub materialnej Stowarzyszenia. Osobom tym nie przys?uguje czynne i bierne prawo wyborcze do w?adz Stowarzyszenia
 3. Cz?onkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Cz?onków osobom szczególnie zas?u?onym w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Przyj?cie w poczet cz?onków Stowarzyszenia nast?puje na podstawie pisemnej deklaracji i uchwa?y zarz?du.

 

§10

 

Cz?onkom zwyczajnym i honorowym przys?uguje:

 1. bierne i czynne prawo wyborcze do w?adz Stowarzyszenia,
 2. prawo zwracania si? do w?adz Stowarzyszenia w sprawach osobistych i spo?ecznych,
 3. prawo posiadania odznaki i noszenie odznaki cz?onkowskiej,
 4. korzystanie z opieki, ?wiadcze? i urz?dze? Stowarzyszenia.

 

§11

Do obowi?zków cz?onków zwyczajnych nale?y:

 1. przestrzeganie postanowie? Statutu oraz wykonywanie uchwa? w?adz Stowarzyszenia,
 2. aktywny udzia? w dzia?alno?ci Stowarzyszenia,
 3. regularne op?acanie sk?adek cz?onkowskich,
 4. ?wiadczenie pracy spo?ecznej na rzecz Stowarzyszenia,
 5. godne reprezentowanie Stowarzyszenia.

 

§12

 

Cz?onek honorowy posiada prawa i obowi?zki cz?onka zwyczajnego, jest natomiast zwolniony z obowi?zku p?acenia sk?adek cz?onkowskich.

 

§13


Prawa i obowi?zki okre?lone §12 i§13 nie przys?uguj? cz?onkom wspieraj?cym.

 

§14

 1. Cz?onkostwo ustaje w skutek:
  • dobrowolnego wyst?pienia,
  • skre?lenia z listy cz?onków,
  • likwidacji (rozwi?zania) Stowarzyszenia,
  • wykluczenia,
  • ?mierci cz?onka.
 2. Skre?lenie z listy cz?onków mo?e nast?pi? w przypadku nie uczestniczenia w dzia?alno?ci Stowarzyszenia lub nieusprawiedliwionego zalegania w op?acaniu sk?adek cz?onkowskich, za co najmniej 6 miesi?cy.
 3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia nast?puje w razie:
  • naruszenia postanowie? Statutu i uchwa? w?adz Stowarzyszenia,
  • pozbawienie praw publicznych.
 4. Uchwa?? o skre?lenie lub wykluczenie z szeregów Stowarzyszenia podejmuje Zarz?d Stowarzyszenia.
 5. Od uchwa?y o skre?leniu lub wykluczeniu przys?uguje odwo?anie do Walnego Zebrania Cz?onków w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o skre?leniu lub wykluczeniu.

 

ROZDZIA? IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA W?ADZE STOWARZYSZENIA

§15

W?adzami Stowarzyszenia s?:

 1. Walne Zebranie cz?onków Stowarzyszenia.
 2. Zarz?d.
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§16

1. Nie mo?na ??czy? funkcji we w?adzach wymienionych w § 15 pkt. 2 i 3.

2. Zasady wyborów i sposoby g?osowania ustala Walne Zebranie cz?onków Stowarzyszenia.

 

§17


Kadencja w?adz stowarzyszenia trwa trzy lata.

 

§18

Walne Zebranie Cz?onków

 

 1. Najwy?sz? w?adz? Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Cz?onków, które mo?e by? zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze cz?onków odbywa si? co 3 lata, a sprawozdawcze powinno by? zwo?ywane co  1 rok  w terminie do 31 maja.
 3. O terminie Walnego Zebrania Zarz?d powiadamia cz?onków na 14 dni przed terminem zebrania, podaj?c miejsce i porz?dek obrad oraz do??czaj?c materia?y z nimi zwi?zane.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz?onków zwo?uje w szczególnie wa?nych przypadkach Zarz?d Stowarzyszenia z w?asnej inicjatywy oraz na wniosek komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby cz?onków Stowarzyszenia. Wniosek musi zawiera? proponowany porz?dek obrad. Zwo?anie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz?onków winno nast?pi? w ci?gu 4 tygodni od daty wniosku.
 5. Walne Zebrania Cz?onków Stowarzyszenia rozpoczynaj? si? w pierwszym terminie przy obecno?ci co najmniej 2/3 liczby cz?onków uprawnionych do g?osowania, a w drugim terminie bez wzgl?du na liczb? obecnych uprawnionych cz?onków.
 6. Uchwa?y walnego Zebrania Cz?onków zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów w g?osowaniu jawnym. W przypadku równej ilo?ci g?osów decyduje g?os przewodnicz?cego zebrania.

 

§19

Walne Zebranie Cz?onków:

1)      uchwala program dzia?alno?ci Stowarzyszenia, bud?etu,

2)      rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z dzia?alno?ci Zarz?du i Komisji Rewizyjnej oraz udziela na wniosek Komisji absolutorium Zarz?dowi,

3)      wybiera i dowo?uje cz?onków zarz?du i komisji rewizyjnej oraz uchwala regulaminy dzia?ania tych w?adz,

4)      upowa?nia Zarz?d do podejmowania zobowi?za? do uzgodnionej kwoty w sprawach dotycz?cych maj?tku Stowarzyszenia

5)      rozpatruje odwo?ania od uchwa? Zarz?du dotycz?c odmowy przyj?cia, skre?lenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia,

6)      rozpatruje i rozstrzyga wszelkie inne sprawy wniesione przez Zarz?d oraz wnioski z?o?one Walnemu Zebraniu Cz?onków,

7)      uchwala na wniosek zarz?du wysoko?ci sk?adek cz?onkowskich,

8)      uchwala terminy p?atno?ci sk?adek cz?onkowskich.

§20

Zarz?d

 1. Zarz?d Stowarzyszenia kieruje ca?okszta?tem dzia?alno?ci Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewn?trz.
 2. Kadencja Zarz?du trwa 3 lata.
 3. Zarz?d sk?ada si? z pi?ciu do siedmiu osób.
 4. Wybory cz?onków Zarz?du odbywaj? si? w drodze tajnego g?osowania spo?ród nieograniczonej liczby kandydatów wyra?aj?cych zgod? na kandydowanie.
 5. Zarz?d wybiera spo?ród siebie: Prezesa, zast?pc? Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 6. Posiedzenia Zarz?du odbywaj? si? w miar? potrzeb, nie rzadziej ni? raz w miesi?cu.
 7. Posiedzenie Zarz?du zwo?uje jego prezes lub wyznaczony przez niego cz?onek Zarz?du.
 8. O posiedzeniu Zarz?du powiadamia si? cz?onków najpó?niej na siedem dni przed posiedzeniem, wysy?aj?c przy zawiadomieniu materia?y dotycz?ce porz?dku obrad.

 

§21

W razie zmniejszenia si? sk?adu  Zarz?du, Zarz?d dokonuje uzupe?nienia spo?ród cz?onków Stowarzyszenia i pozostawia do zatwierdzenia na najbli?szym Walnym Zebraniu

 

§22

Do kompetencji Zarz?du Stowarzyszenia nale?y:

 1. wykonywanie uchwa? Walnego Zebrania Cz?onków,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn?trz,
 3. podejmowanie uchwa? w sprawach nie zastrze?onych dla Walnego Zebrania Cz?onków,
 4. zarz?dzanie maj?tkiem i funduszem Stowarzyszenia,
 5. opracowywanie planu dzia?alno?ci, sprawozda? i preliminarzy bud?etowych.

 

§23

Decyzje Zarz?du zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów, przy obecno?ci co najmniej 2/3 sk?adu. W sprawach nierozstrzygni?tych decyduje g?os przewodnicz?cego.

 

§24

1. Prezes Stowarzyszenia lub wyznaczony przez niego Cz?onek Zarz?du:

1) przewodniczy posiedzeniom Zarz?du,

2) kieruje pracami Zarz?du,

3) podpisuje uchwa?y zarz?du,

4) reprezentuje stowarzyszenie na zewn?trz.

 

§25

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna sk?ada si? z trzech cz?onków wybranych przez Wolne Zebranie Cz?onków na okres 3 lat.

2. Wybory na cz?onków komisji rewizyjnej odbywaj? si? w drodze tajnego g?osowania spo?ród nieograniczonej liczby kandydatów wyra?aj?cych zgod? na kandydowanie.

3. Komisja Rewizyjna wybiera spo?ród siebie Przewodnicz?cego i Sekretarza.

4. Cz?onkowie komisji rewizyjnej nie mog? wchodzi? w sk?ad innych w?adz Stowarzyszenia.

 

§26

W razie zmniejszenia si? sk?adu Komisji Rewizyjnej, Komisja dokonuje uzupe?nienia spo?ród cz?onków Stowarzyszenia i pozostawia do zatwierdzenia na najbli?szym Walnym Zebraniu.

 

§27

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia kontroluje i ocenia  co najmniej raz w roku  ca?okszta?t jego dzia?ania, ze szczególnym uwzgl?dnieniem gospodarki finansowej.

2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ze swojej dzia?alno?ci sk?ada sprawozdanie Walnemu Zebraniu Cz?onków.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywaj? si? w miar? potrzeb, nie rzadziej ni? raz na rok.

 

§28

Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów przy obecno?ci  co najmniej 2/3 sk?adu . W sprawach nierozstrzygni?tych decyduje g?os przewodnicz?cego.


ROZDZIA? V

MAJ?TEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

 

§29

1. Maj?tek Stowarzyszenia stanowi? jego ruchomo?ci i fundusze.

2. Fundusze Stowarzyszenia sk?adaj? si? z:

1) sk?adek cz?onkowskich

2) dotacji, zapisów i darowizn, itp.

3) dochodów z dzia?alno?ci statutowej

4) dochodów z dzia?alno?ci gospodarczej.

3. Szczegó?owe zasady gospodarki finansowej zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami okre?la Zarz?d.

4. Umowy pe?nomocnictwa oraz wszelkie o?wiadczenia woli, które poci?gaj? za sob? zobowi?zania pieni??ne, wymagaj? dla swojej wa?no?ci podpisania przez dwóch cz?onków zarz?du.

 

ROZDZIA? VI

POSTANOWIENIA KO?COWE

ZMIANA STATUTU I ROZWI?ZANIE STOWARZYSZENIA

 

§30

 1. Uchwa?a Walnego Zebrania Cz?onków w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia lub rozwi?zanie Stowarzyszenia zapada wi?kszo?ci? 2/3 g?osów przy obecno?ci co najmniej po?owy cz?onków w pierwszym, a bez wzgl?du na liczb? obecnych w drugim terminie.
 2. W przypadku podj?cia przez walne Zebranie Cz?onków uchwa?y o rozwi?zaniu Stowarzyszenia likwidatorami s? cz?onkowie jego Zarz?du.
 3. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia uchwa?? o celu, na który zostaje przekazany maj?tek Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Cz?onków.

 

Statut uchwalono w dniu 17 listopada 2009

 

Stowarzyszenie Przyjació? Wsi Bukwa?d

Bukwa?d 59
11-001 Dywity

poczta@przyjacielebukwaldu.pl


NIP: 7393773084
KRS: 0000344751
REGON: 280469501

Sondy
Czy Stowarzyszenie pomaga rozwojowi wsi?