Stowarzyszenie za?o?yli?my z my?l? o rozwoju naszej wsi. Od d?u?szego czasu animowali?my ?ycie kulturalne naszej wsi, stwierdzili?my jednak, ?e mo?emy bardziej efektywnie realizowa? nasze pomys?y zawi?zuj?c Stowarzyszenie. Cz?onkami i przyjaci?mi Stowarzyszenia s? nie tylko mieszka?cy Bukwa?du, ale tak?e go?cie, rodzina i znajomi. Mamy wiele planw i pomys?w - mamy nadziej?, ?e o wszystkich dowiecie si? Pa?stwo z naszej strony i osobi?cie.