Bukwa?d - malownicza wie? po?o?ona w województwie warmi?sko-mazurskim, w gminie Dywity (dawniej niem. Gross Buchwalde). Wie? lokowano w dniu 16 wrze?nia 1344 na terenie le?nym, na terenie wcze?niejszego osadnictwa plemion pruskich. W 1789 Bukwa?d okre?lono jako wie? królewsk? z 34 dymami. Z kolei w 1910 r. by?a to gmina wiejska, obejmuj?ca wie?, jak i stacj? kolejow?. ??cznie gmina obejmowa?a 864 ha, 94 zamieszkane budynki z 141 gospodarstwami, w której zamieszkiwa?o 655 osób.

Wie? warmi?ska po?o?ona w pagórkowatym krajobrazie polodowcowym nad Jeziorem Bukwa?dzkim. Od pó?nocnego wschodu miejscowo?? otaczaj? lasy, a w odleg?o?ci ok. 3 km znajduje si? osada le?na Bukowina, zwana te? Bukami.

W Bukwa?dzie znajduje si? szko?a podstawowa, przedszkole oraz ?wietlica. Na boisku szkolnym oraz na terenie nad jeziorem i przy remizie stra?ackiej organizowane s? spotkania towarzyskie i dyskoteki. Dawniej organizowano koncerty symfoniczne, konkursy recytatorskie, kursy i warsztaty r?kodzie?a, przygotowywano przedstawienia w ramach zespo?u teatralnego, w szkole znajdowa?a si? izba pami?ci, we wsi dzia?a?o m?odzie?owe schronisko turystyczne. 

 

Stowarzyszenie Przyjació? Wsi Bukwa?d

Bukwa?d 59
11-001 Dywity

poczta@przyjacielebukwaldu.pl


NIP: 7393773084
KRS: 0000344751
REGON: 280469501

Sonda o Bukwa?dzie
Bukwa?d to wspania?a wie?!
 
Ostatnio dodane fotografie
Go?cimy
NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 425 goĹ›ci