ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie Przyjaciół wsi Bukwałd zwane dalej „stowarzyszeniem „ jest stowarzyszeniem osób fizycznych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

§2

Siedziba stowarzyszenia znajduje się w miejscowości Bukwałd gm. Dywity .

Adres: Bukwałd 59

11-001  Dywity

§3

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest wieś Bukwałd.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§5

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju wsi oraz organizowanie, integrowanie wspólnot obywatelskich, a także realizowanie inicjatyw społecznych służących dobru mieszkańców wsi Bukwałd.

Cel ten zamierzamy osiągnąć przez:

 1. Krzewienie wśród mieszkańców Bukwałd i ludzi związanych z tą miejscowością troski o jej sprawy współczesne i przyszły rozwój
 2. Współdziałanie z samorządem i organami administracji państwowej oraz wspieranie ich działań poprzez:

  a) opracowywanie koncepcji rozwoju wsi,
  b) działanie na rzecz placówek pracujących w Bukwałdzie: szkoły podstawowej, przedszkola, i innych,
  c) inicjowanie przedsięwzięć lokalnych na rzecz odbudowy i rozwoju wsi,
  d) podejmowanie działań służących ochronie środowiska naturalnego,
  e) organizowanie szkoleń, imprez kulturalnych, rozrywkowych i okolicznościowych.
 3. Wzbogacanie osobowości i integracja mieszkańców i sympatyków wsi Bukwałd.
 4. Działania na rzecz zwiększenia szans życiowych mieszkańców wsi, zwłaszcza młodych ludzi.
 5. Promocja aktywnego trybu życia, sportu, turystyki.
 6. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za wspólne przedsięwzięcia.
 7. Kreowanie i rozwój produktów regionalnych.
 8. Działanie na rzecz promocji wsi Bukwałd i okolic.
 9. Utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami o podobnych celach.
 10. Aktywizacja długotrwale bezrobotnych, niewydolnych życiowo, samotnych, podeszłym wieku i ubogich rodzin.
 11. Działanie przeciw bezrobociu i wykluczeniu społecznemu.
 12. Promocja dziedzictwa kulturowego.
 13. Ochrona i podkreślenie walorów przyrodniczych wsi.

 

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez:

 1. współpracę z organizacjami mającymi podobne cele,
 2. organizację spotkań, imprez sportowych i kulturalnych,
 3. prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, informacyjnej, kulturalnej na rzecz swoich członków oraz lokalnych społeczności,
 4. wspieranie inicjatyw lokalnych.

 


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§7


Członkiem Stowarzyszenia może być każdy, komu leży na sercu dobro wsi Bukwałd, zarówno osoba fizyczna jak i prawna, jeżeli uznaje cele Stowarzyszenia i przyjmuje obowiązek udziału w ich realizacji.

§8

Członkostwo Stowarzyszenia dzieli się na:

 1. Zwyczajne
 2. Wspierające
 3. Honorowe.

§9

 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski posiadający zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych oraz cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje chęć wspomagania w formie pieniężnej lub materialnej Stowarzyszenia. Osobom tym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia
 3. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnej deklaracji i uchwały zarządu.

 

§10

 

Członkom zwyczajnym i honorowym przysługuje:

 1. bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 2. prawo zwracania się do władz Stowarzyszenia w sprawach osobistych i społecznych,
 3. prawo posiadania odznaki i noszenie odznaki członkowskiej,
 4. korzystanie z opieki, świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia.

 

§11

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. przestrzeganie postanowień Statutu oraz wykonywanie uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. aktywny udział w działalności Stowarzyszenia,
 3. regularne opłacanie składek członkowskich,
 4. świadczenie pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia,
 5. godne reprezentowanie Stowarzyszenia.

 

§12

 

Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, jest natomiast zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

§13


Prawa i obowiązki określone §12 i§13 nie przysługują członkom wspierającym.

 

§14

 1. Członkostwo ustaje w skutek:
  • dobrowolnego wystąpienia,
  • skreślenia z listy członków,
  • likwidacji (rozwiązania) Stowarzyszenia,
  • wykluczenia,
  • śmierci członka.
 2. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku nie uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia lub nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich, za co najmniej 6 miesięcy.
 3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w razie:
  • naruszenia postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • pozbawienie praw publicznych.
 4. Uchwałę o skreślenie lub wykluczenie z szeregów Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu.

 

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WŁADZE STOWARZYSZENIA

§15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§16

1. Nie można łączyć funkcji we władzach wymienionych w § 15 pkt. 2 i 3.

2. Zasady wyborów i sposoby głosowania ustala Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

 

§17


Kadencja władz stowarzyszenia trwa trzy lata.

 

§18

Walne Zebranie Członków

 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków odbywa się co 3 lata, a sprawozdawcze powinno być zwoływane co  1 rok  w terminie do 31 maja.
 3. O terminie Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków na 14 dni przed terminem zebrania, podając miejsce i porządek obrad oraz dołączając materiały z nimi związane.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie ważnych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy oraz na wniosek komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. Wniosek musi zawierać proponowany porządek obrad. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków winno nastąpić w ciągu 4 tygodni od daty wniosku.
 5. Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia rozpoczynają się w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych członków.
 6. Uchwały walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 

§19

Walne Zebranie Członków:

1)      uchwala program działalności Stowarzyszenia, budżetu,

2)      rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udziela na wniosek Komisji absolutorium Zarządowi,

3)      wybiera i dowołuje członków zarządu i komisji rewizyjnej oraz uchwala regulaminy działania tych władz,

4)      upoważnia Zarząd do podejmowania zobowiązań do uzgodnionej kwoty w sprawach dotyczących majątku Stowarzyszenia

5)      rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu dotycząc odmowy przyjęcia, skreślenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia,

6)      rozpatruje i rozstrzyga wszelkie inne sprawy wniesione przez Zarząd oraz wnioski złożone Walnemu Zebraniu Członków,

7)      uchwala na wniosek zarządu wysokości składek członkowskich,

8)      uchwala terminy płatności składek członkowskich.

§20

Zarząd

 1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 3. Zarząd składa się z pięciu do siedmiu osób.
 4. Wybory członków Zarządu odbywają się w drodze tajnego głosowania spośród nieograniczonej liczby kandydatów wyrażających zgodę na kandydowanie.
 5. Zarząd wybiera spośród siebie: Prezesa, zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 7. Posiedzenie Zarządu zwołuje jego prezes lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.
 8. O posiedzeniu Zarządu powiadamia się członków najpóźniej na siedem dni przed posiedzeniem, wysyłając przy zawiadomieniu materiały dotyczące porządku obrad.

 

§21

W razie zmniejszenia się składu  Zarządu, Zarząd dokonuje uzupełnienia spośród członków Stowarzyszenia i pozostawia do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu

 

§22

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 3. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków,
 4. zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia,
 5. opracowywanie planu działalności, sprawozdań i preliminarzy budżetowych.

 

§23

Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu. W sprawach nierozstrzygniętych decyduje głos przewodniczącego.

 

§24

1. Prezes Stowarzyszenia lub wyznaczony przez niego Członek Zarządu:

1) przewodniczy posiedzeniom Zarządu,

2) kieruje pracami Zarządu,

3) podpisuje uchwały zarządu,

4) reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz.

 

§25

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Wolne Zebranie Członków na okres 3 lat.

2. Wybory na członków komisji rewizyjnej odbywają się w drodze tajnego głosowania spośród nieograniczonej liczby kandydatów wyrażających zgodę na kandydowanie.

3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Stowarzyszenia.

 

§26

W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej, Komisja dokonuje uzupełnienia spośród członków Stowarzyszenia i pozostawia do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu.

 

§27

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia kontroluje i ocenia  co najmniej raz w roku  całokształt jego działania, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ze swojej działalności składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok.

 

§28

Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności  co najmniej 2/3 składu . W sprawach nierozstrzygniętych decyduje głos przewodniczącego.


ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

 

§29

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego ruchomości i fundusze.

2. Fundusze Stowarzyszenia składają się z:

1) składek członkowskich

2) dotacji, zapisów i darowizn, itp.

3) dochodów z działalności statutowej

4) dochodów z działalności gospodarczej.

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami określa Zarząd.

4. Umowy pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne, wymagają dla swojej ważności podpisania przez dwóch członków zarządu.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§30

 1. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia lub rozwiązanie Stowarzyszenia zapada większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. W przypadku podjęcia przez walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia likwidatorami są członkowie jego Zarządu.
 3. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia uchwałę o celu, na który zostaje przekazany majątek Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.

 

Statut uchwalono w dniu 17 listopada 2009