Mi?o nam zaprezentowa? nasz? pi?kn? wie? oraz Stowarzyszenie Przyjaci? wsi Bukwa?d. Mamy nadziej?, ?e strona stanie si? znakomit? platform? do wzajemnej integracji, prezentacji efektw naszej dzia?alno?ci oraz ku?ni? nowych pomys?w.

 

Stowarzyszenie za?o?yli?my z my?l? o rozwoju naszej wsi. Od d?u?szego czasu animowali?my ?ycie kulturalne naszej wsi, stwierdzili?my jednak, ?e mo?emy bardziej efektywnie realizowa? nasze pomys?y zawi?zuj?c Stowarzyszenie. Cz?onkami i przyjaci?mi Stowarzyszenia s? nie tylko mieszka?cy Bukwa?du, ale tak?e go?cie, rodzina i znajomi. Mamy wiele planw i pomys?w - mamy nadziej?, ?e o wszystkich dowiecie si? Pa?stwo z naszej strony i osobi?cie.

 

       UWAGA! W ramach  Realizujemy projekt pt. W pi?knym miejscu na Warmii mieszkamy i o nasz Bukwa?d wsplnie z mieszka?cami zadbamy Zapraszam serdecznie Wszystkich ...